X
تبلیغات
به تخصصی ترین وبلاگ نینجوتسو خوش آمدید - تاریخچه
وبلاگ تخصصی نینجوتسو در ایران
 تاریخچه

تاريخچه نين جوتسو نينجا
History of Ninjutsu Ninja


براي اولين بار در ايران بوجين كان دوجو نين جوتسو (نينجا ) توسط استاد كانچو اكبر فرجي در زمستان 1369در شهر كرچ تأسيس شد
در آغاز كار به دليل ناشناخته بودن در ميان ورزشكاران و ورزش دوستان ،مشكلات فراواني داشت .همچنين بخاطر اينكه اين ورزش از ابزار و سلاحهاي متعددي در امر آموزش استفاده مي‌كند براي اكثريت ذهنيت غربيي به وجود آورده بود ولي با ياري خداوند متعال و زحمات گرانقدر كانچو فرجي اين رشته نوين و جذاب توانسته جايگاه خود را در ميان ساير رشته ها پيدا كند ..

 

براي اولين بار در ايران بوجين كان دوجو نين جوتسو (نينجا ) توسط استاد كانچو اكبر فرجي در زمستان 1369در شهر كرچ تأسيس شد.در آغاز كار به دليل ناشناخته بودن در ميان ورزشكاران و ورزش دوستان ،مشكلات فراواني داشت .همچنين بخاطر اينكه اين ورزش از ابزار و سلاحهاي متعددي در امر آموزش استفاده مي‌كند براي اكثريت ذهنيت غربيي به وجود آورده بود ولي با ياري خداوند متعال و زحمات گرانقدر كانچو فرجي اين رشته نوين و جذاب توانسته جايگاه خود را در ميان ساير رشته ها پيدا كند .
هم اکنون هنرهای رزمی نین جوتسو در 22 استان ازجمله تهران - آذربایجان شرقی - مازندران - مرکزی - خوزستان - آذربایجان غربی - قم - خراسان - گلستان - لرستان - بوشهر - قزوین - زنجان - فارس - سیستان وبلوچستان - همدان - هرمزگان - گیلان - را می توان نام برد. که برای خانمها و آقایان دوجوهای تمرین فراهم شده است.
هم اکنون بیش از 3000 نفر نینجا در ایران مشغول به تمرین و کسب تجربه هستند.

نینجا شمشیریست درمیان خیزران

تمامی هنرجویان نین جوتسو که بصورت رسمی فعالیت میکنند. دارای کارت مخصوص عضویت هستند که به عنوان پاسپورت از آن استفاده میشود که میتواند درآزمونها ومراسم شیندوشیکای ویژه نینجا شرکت کنند.

حضوردر کلاسهای ویژه نینجا (شیندوشی کای ) تنها برای افرادی است که حداقل دوسال عضویت سبک راداشت باشند.

 

فلسفه و نين جوتسو
Ninjutsu Ninja


هنر نينجوتسو ، مجموعه اي از دانش ها و رموزي است كه اساس برخورد نينجاها بازندگي ادراك ( مسائل ) و پيشگيري ازخطر را تشكيل مي دهد.

نينجوتسو ، علاوه بر يك سيستم وارد آوردن ضربات فيزيكي به منظور انجام عمليات اطلاعاتی و رزمي چیریکی ، يك روش كلي زندگي است كه در آن كليه جنبه هاي وجودي دنياي اطراف ما، تمام سطوح ومراتب آگاهي و چشم انداز كلي ادراك فرد ، باهم تركيب گرديده اند تا حيات شخص را با توجه و براساس گردش كلي جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم و هماهنگ با آن ، معني ببخشد .

يك نينجا ، مسئله و موضوع كنار آمدن باعالم و جود را به 3 شيوه و طريق ، تجسم عيني مي بخشد ...

 

هنر نينجوتسو ، مجموعه اي از دانش ها و رموزي است كه اساس برخورد نينجاها بازندگي ادراك ( مسائل ) و پيشگيري ازخطر را تشكيل مي دهد.

نينجوتسو ، علاوه بر يك سيستم وارد آوردن ضربات فيزيكي به منظور انجام عمليات اطلاعاتی و رزمي چیریکی ، يك روش كلي زندگي است كه در آن كليه جنبه هاي وجودي دنياي اطراف ما، تمام سطوح ومراتب آگاهي و چشم انداز كلي ادراك فرد ، باهم تركيب گرديده اند تا حيات شخص را با توجه و براساس گردش كلي جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم و هماهنگ با آن ، معني ببخشد .

يك نينجا ، مسئله وموضوع كنار آمدن باعالم و جود را به 3 شيوه و طريق ، تجسم عيني مي بخشد .

مي Mi – و Wo شي نوبو (Mimo Shinobu)Shinobu

وجودي را مي پروراند و آماده مي‌كندكه براي بردباري فيزيكي ، موزون بوده ، آموزش ديده و حفظ گردد.

ذهن بيدار و فكر هوشيار كوكورو وشي نوبو (Kpkorowoshinobo)
براي دستيابي به مرحله ثبات ذهني ( و فكري ) هماهنگ و معتدل گرديده ، وسيعت نظر مي يابد وجهت داده مي‌شود.

با شي كي وشي نوبو (Shiki wo Sjnobu)
درك و بصيرت ، هم زمان ، به صورت دروني و بيروني ، به منظور كسب شهامت اخلاقي و ثبات روحي و رسيدن به آگاهي دانش جامع كه برآمده از خرد مي‌باشد ، تمركز مي يابد.

برعكس هنرهاي رزمي معمول ، كه در مدت زمان نسبتاً كوتاهي مي توان ، چه از نظر فيزيكي وچه به لحاظ ذهني و فكري ، آنها فراگرفت ، مهارت جامع نين جوتسو كه با كل حيات آدمي سروكار دارد ، را تنها از طريق آموزش هاي مداوم و جدّي ، مشاهدات عيني و ذهني فردي و پرورش و رشد شخصيتي كه درسراسر زندگي جريان دارد و او را به مرحله اي بسيار فراتر از يادگيري حرف مكانيسم هاي رزمي و كسب مهارت پيش خواهد برد . تاكتيك ها وتكنيك هاي نين جوتسو كه درحد بسيار زيادي از آموزه هاي پر رمز و راز وصوفيانه هندي ، تبتي و چيني و ديگر فلسفه هاي تجربي و مشي طبيعت و جهان تأثير پذيرفته است ، غالباً نمادها و الگوهاي طبيعت را شبيه سازي نموده و الهام پذيري و انگيزه جويي از آنها را مهيا مي سازد .

درعالم وجود 2 مجموعه كاملاً متفاوت از نمادها وجود دارند كه مي توان آنها را با دست راست و چپ مقايسه كرد .

اين نمادهادر تناسب و هماهنگي كامل با يكديگر براي تعبير چگونگي انجام و تعامل امور بايكديگر (قلمرو حقيقت غائي يا نهايي ) مورد استفاده قرار مي گيرند.

اگر چه اين دو قلمرو متفاوت ، درمحدوده مكاني و زماني يكساني موجوديت پيدا ميكنند ، امابه لحاظ محدوديت بينش و ميدان ديد ناظر (منظور انسان –2)ممكن است كاملاً متفاوت و دوگانه بنظر برسند. درعالم واقع اين دو قلمرو ، 2 نظريه مختلف از پروسه اي يكسان و منطبق بر يكديگر مي‌باشند.

از محدوده قلمرو « حقيقت غايي يا نهايي» گودايي (godai) يا 5 ركن اساسي كه موجوديت را آشكار مي سازند، پديد مي آيد . تعامل اين 5 ركن جهان هستي را تجسم مي سازند، پديد مي آيد . تعامل اين 5 ركن هستي را تجسم عيني مي بخشند اين 5 ركن عبارتنداز : كو – Ku (خلاء ) ، فوFu (باد) ، كا – Ka (آتش ) ، سويي ـ Sui ‍( آب ) و چي ـ Chi (زمين )

اين ها نمادهايي هستند از اينكه چگونه موجوديت هاي فيزيكي خود رابه صورت پتانسيل هاي اتمي ، گاز ها، انرژي ، اين مجموعه چگونگي عينيت يافتن موجودات را تشريح مي كند.

از قلمرو « حقيقت مادي» گوگيو« goguo » يا 5 عامل ابتدايي كه چگونگي تعامل موجودات با يكديگر و جريان امور آنها ر اتشريح مي كند. پديد مي آيند.

اين 5عالم عبارتند از : چي Chi(زمين ) ، سويي ـ Sui (اب ) ، كاـ Ka در تعامل دائمي بايكديگر ، همديگر را ايجاد وسپس نابود مي سازند درست همانگونه كه آب درخت را تغذيه مي‌كند ، سپس درخت باتبر فلزي بريده مي شود وتوسط آتش مصرف مي گردد تا خاك و زمين را توليد كند. نيجاها درطول تاريخ ، از دانش چگونگي قرار گرفتن عوامل طبيعت در كنار يكديگر و مكمل هم بودن آنها، براي توسعه آنچه با عنوان گوتون پو(go ton po) روشهاي اختصاد فرار با استفاده از 5 عامل ، شناخته شده ، استفاده كرده اند.

به دليل وجود تائوليست (Taoist) ميراثي كه نينجا ها از اساتيد چيني درطول هزاران سال قبل به ارث برده اند، آشنايي عملي با طبيعت و قوانين طبيعي به تئوري كاربردي ، روش هاي زبردستانه قرار نينجوتسو ، بدل گرديد .

دو (ياچي ) تون جوتسو (Do(orchi)Tonjutsu) يا روش هاي ( استفاده از )زمين ، شامل استفاده از صخره ها، خاك و ناهمواري هاي زمين ، به منظور كمك به فرار نينجا ،مي باشد و (سوئي تون جوتسو) (Sui tonjutsu) يا روش هاي آب شامل استفاده از ابزار و وسايل سوئي كي (Sui pKi) براي حركت در سطح آبگيرها ، رودخانه ها، باتلاق ها و نيزارها ونيز ابزار منحصر به فردي براي ماندن در زير آب ، مي باشد

نينجاي امروزي
Ninja


نينجاي امروزي تفاوت فكري و ايدئولوژي بسياري با نينجاي 400سال پيش دارد، چرا كه درآن زمان قانون كامل وجامع وجود نداشت وهر كسي بايد حق خود را توسط زور ويا اجبار مي گرفت براي بدست آوردن روزي خود وخانواده يك نينجا بايد بار ها وبارها خود رابه خطر مي انداخت و هر لحظه درانتظار انتقام بود.

نينجاي امروزي همراه با پيشرفت علوم وفنون جنگي تغيير يافته است ديگر لازم نيست ساعتها براي مقداركمي سم به كوهها و دشت ها برود وخود را به خطربيندازد، ديگر لازم نيست براي ازبين بردن چيزي ويارسيدن به مقصودي از نقشه هاي شيطاني استفاده كند. ويا براي تهيه يك ابزار جنگي روزها وماهها وقت خود را صرف كند .
نينجاي امروزي تركيبي ازهنر وسنت است . نينجاي امروز احتياج به آرامش وصلح دارداوهنر نين جوتسو را فرا مي گيرد كه از آن لذت ببردودرمواقع لزوم ازشرافت وحيثيت خود وخانواده خويش دفاع كند . نينجاي امروزي باتفكر عميق تر، به مسائل روزمي انديشد. نينجاي امروزي از ورزش كردن لذت مي بردو جسم وروح خود راتقويت ميكند تا درزندگي ماشيني امروزه سالم بماند. نينجا امروزي بي تفاوت تر ازديروز فكر ميكند...

 

نينجاي امروزي تفاوت فكري و ايدئولوژي بسياري با نينجاي 400سال پيش دارد، چرا كه درآن زمان قانون كامل وجامع وجود نداشت وهر كسي بايد حق خود را توسط زور ويا اجبار مي گرفت براي بدست آوردن روزي خود وخانواده يك نينجا بايد بار ها وبارها خود رابه خطر مي انداخت و هر لحظه درانتظار انتقام بود.

نينجاي امروزي همراه با پيشرفت علوم وفنون جنگي تغيير يافته است ديگر لازم نيست ساعتها براي مقداركمي سم به كوهها و دشت ها برود وخود را به خطربيندازد، ديگر لازم نيست براي ازبين بردن چيزي ويارسيدن به مقصودياز نقشه هاي شيطاني استفاده كند. ويا براي تهيه يك ابزار جنگي روزها وماهها وقت خود را صرف كند .نينجاي امروزي تركيبي ازهنر وسنت است . نينجاي امروز احتياج به آرامش وصلح دارداوهنر نين جوتسو را فرا مي گيرد كه از آن لذت ببردودرمواقع لزوم ازشرافت وحيثيت خود وخانواده خويش دفاع كند . نينجاي امروزي باتفكر عميق تر، به مسائل روزمي انديشد. نينجاي امروزي از ورزش كردن لذت مي بردو جسم وروح خود راتقويت ميكند تا درزندگي ماشيني امروزه سالم بماند. نينجا امروزي بي تفاوت تر ازديروز فكر ميكند .


بايداعتراف كرد كه اگرتكنيكهاي نينجاي امروزي هدايت و كنترل نشودبسيارخطرناكترازنينجاي قديم است .
البته قابل ذكراست امروزه تنها به جنبه هاي ورزشي و اهداف عرفاني اين هنر باستاني تكيه ميشود. به عبارتي نمي شود دركلاسهاي عمومي ودرمقابل افراد عادي تكنيكهاي ويژه نينجارا نشان داد. چراكه ساليان درازيست كه اين علوم سري بصورت انحصاري باقي مانده است. تا بدست سوءاستفاده چيان نيفتدكه جامعه انساني را به خطربيندارد.

علوم وفنون جنگيندن نينجاي امروزي سريعتر و پيشرفت ترشده است

آگاهي ودانش، از شناخت بدن باعث افزايش اعتمادبنفس و بي نقص اجرا كردن عمليات شماست

اما جدا از مقاله نینجای امروزی باید به یک موضوع اشاره کرد ، که امروزه نینجا یا همان آدمهای علاقمند به نینجا بودند بیشتر تکنیکها و فنهای آن را خواهان هستند تا مکتب وفاداری وجوانمردی آن را امروز در بوجین کان دوجوها سعی مشود تا هنرجویان درس عشق ووفادرای را با تمامی وجودشان حس کنند ولی متاسفانه نه مربیان آن نقاب واقعی را درچشم دارند و نه هنرجویان هنرجویان با لیاقتی هستند.

البته یک موضوع دیگر نیز هست که بسیار مهم می باشد آن هم عشق خالصانه برخی از هنرجویان مرد و زن می باشد که بدون چشم داشتی از نین جوتسو برای بیشبرد این هنر در سراسر جهان تلاش میکنند

نين جوتسو در ايران
Ninjutsu Ninja in Iran


براي اولين بار در ايران بوجين كان دوجو نين جوتسو (نينجا ) توسط استاد بزرگ كانچو اكبر فرجي در زمستان 1369در شهر كرچ تأسيس شد.در آغاز كار به دليل ناشناخته بودن در ميان ورزشكاران و ورزش دوستان ،مشكلات فراواني داشت .همچنين بخاطر اينكه اين ورزش از ابزار و سلاحهاي متعددي در امر آموزش استفاده مي‌كند براي اكثريت ذهنيت غربيي به وجود آورده بود ولي با ياري خداوند متعال و زحمات گرانقدر كانچو فرجي اين رشته نوين و جذاب توانسته جايگاه خود را در ميان ساير رشته ها پيدا كند ...

 

هم اکنون هنرهای رزمی نین جوتسو در 22 استان ازجمله تهران - آذربایجان شرقی - مازندران - مرکزی - خوزستان - آذربایجان غربی - قم - خراسان - گلستان - لرستان - بوشهر - قزوین - زنجان - فارس - سیستان وبلوچستان - همدان - هرمزگان - گیلان - را می توان نام برد. که برای خانمها و آقایان دوجوهای تمرین فراهم شده است. هم اکنون بیش از 3000نفر نینجا در ایران مشغول به تمرین و کسب تجربه هستند. ریاست محترم سبک کانچو فرجی سعی کرده است که تمامی استانهای تحت پوشش که بصور ت رسمی زیرنظر بوجین کان دوجو مرکزی فعالیت میکنند ا زنظر تهیه سلاح - لباس -و البسه های نینجا مستقل عمل کنند تا در استان بصورت مستقل بتواند با قیمتی ارزان تر وسریعتر به خواستاهای یک هنرجو برسند.
نینجا شمشیریست درمیان خیزران - تمامی هنرجویان نین جوتسو که بصورت رسمی فعالیت میکنند. دارای کارت مخصوص عضویت هستند که به عنوان پاسپورت از آن استفاده میشود که میتواند درآزمونها ومراسم شیندوشیکای نینجا شرکت کنند. حضوردر کلاسهای ویژه نینجا (شیندوشی کای ) تنها برای افرادی است که حداقل دوسال عضویت سبک راداشت باشند. امروزه هزاران جوان دختر وپسرايراني كه شيفته وعاشق اين هنرهستند در دوجوها تعليم مي بيند.

شناخت دروغ 

افراد دروغگو معمولا از نظر نوع رفتاري با يكديگر شباهت بسياري دارند كه دانستن برخي از خصوصيات به یک نینجا كمك مي كند كه تا حدودي انسان های دروغگو را بشناسد. در این مقاله برخي از علائم و روشهايي كه باعث شناخت دروغگو مي شود را بیان می کنیم

 

 فراموش نکنید یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به سر جای اولش برگردد؛ ولی در همین مدت یک راست هنوز دارد بند کفش‌های خود را می‌بندد تا حرکت کند.

 

- چشمان كساني كه دروغ مي گويند يا بازتر از حد معمول است يا دائما چشمهاي آنان به نقاط مختلف حركت مي كند. در عين حال آنها معمولا از نگاه مستقيم به شما احساس ناراحتي مي كنند و سعي مي كنند مستقيما به شما نگاه نكنند

 - حرکات چشم : وقتی از آنها سوالی می پرسید ممکن است برای پاسخ به شما یکی از رفتارهای زیر را با چشمانشان نشان می دهند :

 اگر به بالا سمت راست نگاه کند : در حال بیاد آوری تصویردر ذهن هستند

اگر به بالا سمت چپ نگاه کند : در حال ساختن تصویر در ذهن هستند

اگر به مستقیم راست نگاه کند : در حال بیاد آوری کلمه ای هستند

اگر به مستقیم سمت چپ نگاه کند : در حال ساختن کلمه هستند

اگر به پایین سمت راست نگاه کند : در حال بیاد آوری جمله ای منطقی در ذهنشان هستند

اگر به  پایین سمت چپ نگاه کند : در حال بکار گیری از یکی از پنج حس چشایی ، بویایی ، بینایی ، لامسه ، شنوایی برای بیان گفته ی خود هستند

اگر چشمان هیچ حرکتی نداشته باشد و یا به نقطه ای متمرکز کنند : در ذهن به صورت تصویری شروع به پاسخ می دهند

- گاهي اوقات افراد دروغگو بخشي از صورت يا دهانشان را هنگام حرف زدن مي پوشانند

- وقتي از آنها سوال مي شود دماغ يا گوششان را به حالت عصبي مي خارانند

- فرد دروغگو معمولا هنگام حرف زدن حركت اضافي زيادي از خود بروز مي دهد

- در هنگام حرف زدن زياد تپق مي زنند و اشتباهات فراوان گفتاري را سعي مي كنند به گونه اي بپوشانند

- آنها هميشه كلي گويي مي كنند و بارها اين كليات را تكرار مي كنند و با اين كار تلاش مي كنند تا خودشان را قانع كنند

- آنها سعي مي كنند به گونه اي گيج و مبهم سخن بگويند و با اين كار به شما اجازه نمي دهند تا حرفهاي آنان را تجزيه كنيد

- هنگامي كه سعي داريد در مورد موضوع مورد بحث از آنها سوال كنيد بلافاصله موضوع بحث را عوض مي كنند

- حتي سوال شما را متوجه شوند چنين وانمود مي كنند كه سوال شما را نشنيده اند و با اين كار به بحث خاتمه مي دهند

- اگر مي خواهيد مطمئن شويد که او دروغ گفته است چند روز بعد راجع به موضوعي كه در مورد آن دروغ گفته است از او سوال كنيد تا برايتان يك داستان با مطالب متفاوت تعريف كند

- اگر قدري به صحبت آنها شك داريد شما را متهم به بي اعتمادي مي كند و خيلي سريع با اين كار به بحث خاتمه مي دهد

- آدم هاي دروغگو معمولا پر حرف هستند و در مورد هر چيزي اظهار نظر مي كنند

- افراد دروغگو معمولا كساني هستند كه در زندگي شخصي يا خانوادگي دچار مشكل هستند. پس در مورد حرفهاي چنين افرادي بيشتر دقت نماييد

نكته پاياني اين كه اگر چه كه شايد افراد دروغگو در كوتاه مدت بتوانيد حقيقت را از ديگران پنهان كنند اما زمان باعث خواهد شد كه هميشه افراد دروغگو رسوا شوند و هيچ گاه حقيقت پنهان نخواهد ماند.

  اگرچه شايد مدت زمان طولاني پنهان بمان


 به یاد داشته باش :

تا زمانی که سخن نگفته‌ای کلامت بندهٔ توست اما وقتی سخن گفتی تو بندهٔ سخنت هستی
 

کوبودو جوتسو سال ۱۴۴۷ ژاپن یک قوم متحد نبود جمعیت ژاپن به گروه های مختلف تقسیم می شد که مالکان زمینها ، فرماندهان شکست خورده از جنگهای داخلی وثروتمندان سود جویی که تشنه قدرت بودند رهبری این گروه را بر عهده داشتند. در چنین جنگ و ستیز مداوم بود که هنر « کوبودوجوتسو » به جوانان آموخته می شد.

هنر کوبودوجوتسو در آن زمان در جنگلها وفضاهای آزاد به علاقه مندان آموزش داده داده می شد و استادان این هنر آن را در سینه محفوظ داشته وبه نسلهای بعدی انتقال می دادند.

 

سلاح ها وابزار رزمی این روش،اسامی وشکلهای مختلف خاص خود را دارند ولی در دو چیز با هم مشترک هستند

* دفاع « اوکه »                                      *حمله « تسوکی »

در بکارگیری سلاح های رزمی،تکنیکهای بیشماری وجود دارد که هنر جو با گذشت زمان «سوگی» و تمرین و ممارست می تواند به کمالی از این هنر برسد که از تمامی سلاح ها استفاده مطلوب را ببرد.در قرن حاضر سلاح های سنتی شکل تازه ای پیدا کرده اند ودر بین افکار عمومی کار با سلاح به معنی نمایش مهارت هاست.ولی در نبنجوتسو جدا از نمایش تکنیک ها منحصر به فرد واجرای فنون زیبا هدف دیگری دنبال می شود و آن اعتقاد به این مطلب است که سلاح و ابزار عضوی از بدن است و    وباید روحی در آن بیدار شود تا هنر به کمال برسد.

حفظ و آرامش ،برخورداری از وقار،داشتن تعادل و خلق حرکتهای انفجاری به انسان عظمت و به تکنیک که نمایش می دهد شکوهی خاص می بخشد در فنون سلاح در نینجوتسو از روش «نرمی و سفتی» استفاده می شود.

تعادل موهبتی بزرگ واساس قانونمندی حاکم بر رزم انفرادی است چرا که مقصود همه سبکها هنر های رزمی اصیل وارستگی وتعالی روح است نتیجتا هوشیاری از هدف های خیلی مهمی در تمرینات کوبودوجوتسو نینجا به شمار می آید.

در این قسمت به تفکیک وتسریع این سلاح ها می پردازیم وبه زیر مجموعه انها اشاره می کنیم ولی در مورد تاریخچه ویا نوع کاربرد های سلاح ها داده نمی شود چون توضیح در مورد این سلاح ها هرکدام یک کتاب مجزا لازم دارد.

چوب:

۱-ماربو (چوب گرد)                       ۲-کالبو(چوب چهار گوش)                      ۳-هاگالو (چوب هشت گوش)                           

۴-تاکابو(چوب بامبو)                     ۵-روکالو(چوب شش گوش)                   ۶-بو کای(پارو بلند ومحکم)

تکنیکهای چوب با فاصله های مختلف در برابر حریف قابل اجراست. در زمان اجرای فنون چوب مهمترین ضربات برشی،پرتابی و پیچاندنی باید به مانند دستها و پاهای ما وارد عمل شود اگر غیر این باشد رسالت فن ازبین می رود.

نانچیکو:

۱-نانچیکو (دو فک)                  ۲-سان چیکو (سه فک بلند)                ۳-یوچیکو (۵ فک کوتاه)

۴-بوچیکو (چوب بلند ویک فک کوتاه)

 

نانچیکو سلاحی کوچک ولی بسیار موثر در رزم انفرادی با قدرت تخریب با ور نکردنی و بسیار انعطاف پذیر در طول تمرین هنر جویان نینجوتسو است این سلاح در گوشه ای از بدن جاساز می شود تا هنر جویان به این سلاح نزدیکتر باشند و آن را عضوی از بدن خویش احساس کنند.

کوری ساری:

۱-تونفا                      ۲-ساری کاما              ۳-کاما                ۴-نونته ساری

این سلاح ها انحصاری برای هنر جویان نینجا ساخته شده است تا بتوانند در شرایت مختلف از آنها استفاده کننده برای مثال این سلاح ها برای ضربه زدن، کندن زمین بالا رفتن،قطع کردن و اوکه «دفاع کردن» کاربرد فراوانی دارد.البته هر نوع سلاح خود شامل زیر مجموعه ای از سلاحها است که اکثرا به صورت سلیقه ای و دست ساز تولید می شود.

شوریکن:  

۱-شاکن شوریکن(تیغه های فراوان)

۲-تانته بو شوریکن(چاقو باریک برای پرتاب)

شوریکن یکی از کوچک ومخرب در میان سلاح ها به شمار می رود که به راحتی قابل حمل است و از فاصله زیاد می توان آن را به طرف حریف پرتاب کرد.

در قدیم تیغه های این سلاح را به زهرهای مهلک آغشته می کردند تا از طریق زخمی کردن بدن حریف او را از بین ببرد.

«شوریکن،سلاح اختصاصی نینجا ها و متخصص نینجوتسو است»

اندازه گیری نرخ آتش
نویسنده : Kimben


سه راه استاندارد برای اندازه گیری نرخ آتش جنگ افزارهای خودکار وجود دارد :

 

نرخ دوره ای : عبارتست از نرخ مکانیکی و این که جنگ افزار با چه سرعتی مراحل

 

مسلح سازی ، قفل شدن ، شلیک ، باز شدن و فشنگ پرانی را طی می کند . اندازه گیری

 

نرخ دوره ای با این فرض اندازه گیری می شود که اسلحه با سرعت هر چه تمام تر به کار

 

گرفته می شود و زمانی که برای مسلح سازی دوباره اسلحه توسط تیر انداز صرف

 

می شود ( مثلا برای تعویض خشاب ) محاسبه نمی شود . وقتی ماشه کشیده می شود ،

 

نرخی که گلوله ها شلیک می شوند ، نرخ دوره ای می باشد ،سلاح های هجومی معمول

 

دارای نرخ دوره ای 500 تا   800 گلوله بر دقیقه هستند . مسلسل ها ی معمول پیاده نظام

 

نرخ هایی بین 600 تا 1200 گلوله بر دقیقه می باشد . مسلسل های دستی که بر روی

 

باگرد ها نصب می شوند ، می توانند به نرخ های آتش 100 گلوله بر ثانیه ( 6000 گلوله

 

بر دقیقه ) دست یابند .

 

نرخ کار آمد : در مقایسه با نرخ دوره ای ، نرخ کارآمد نرخ واقعی است که اسلحه در

 

شرایط رزمی با آن نرخ شلیک می کند . اندازه گیری نرخ کار آمد با نرخ دوره ای آغاز

 

می شود ، اما عوامل دیگری نیز در آن دخیل هستند مثل زمان صرف شده برای مسلح

 

سازی دوباره ، هدفگیری ، تغییر لوله (در صورت لزوم ) و زمان لازم برای توقف شلیک

 

  جهت خنک شدن اسلحه . مسلسل معمولا در دوره های کوتاهی شلیک می کنند ، البته

 

گاهی نیز مجبور به شلیک در دوره های طولانی مدت می باشند . نرخ آتش کارآمد همیشه

 

 پایین تر از نرخ دوره ای می باشد .

 

نرخ ثابت : نرخ آتشی که در آن اسلحه می تواند بدون بروز هیچ گونه مشکلی شلیک کند .

 

این نرخ با نرخ دوره ای آغاز می شود ، اما زمان صرف شده برای مسلح سازی دوباره و

 

سرد شدن اسلحه نیز مد نظر قرار می گیرد .

 

نرخ ثابت پایین تر از نرخ کارآمد و بسیار کم تر از نرخ دوره ای است . 

"

خطرات تمرينات ورزشي نادرست
www.Ninja.ir


درهنگام اجراي تمرينات ورزشي خطرات متعددي ورزشكار را تهديد مي كندوممكن است آ سيبهاي متفاوتي ايجاد گردد.مهم ترين عللي كه موجب آسيب ديدگي ورزشكار مي شود راميتوان به صورت زير دسته بندي كرد

 

 

1) عوامل مربوط به ورزش كار ومربي:

الف) بي توجهي :
عدم رعايت دقيق قوانين ورزشي مي تواند موجب مخاطرات جدي شود.
ب )تكنيك ضعيف:
يادگيري غلط مهارت هاي حركتي ميتواند سبب آسيب شود.
ج )خستگي:
فشار بيش از حد و طولاني و خستگي متعاقب آن ميتواند عاملي مستعد كننده براي ايجاد آسيب شود.
د ) انتظار بيش از حد از ورزشكار:
عدم شناخت ورزش كار و مربي از حد نهايي قابليتهاي جسماني فرد مي تواند دليل ديگري براي ايجاد آسيب شود.
هـ ) عدم آمادگي جسماني كافي:
عدم وجود هماهنگي بين فاكتورهاي آمادگي جسماني ورزشي مي تواند از عوامل ايجاد آسيب باشد.
و ) عدم وجود آمادگي رواني:
نداشتن آمادگي رواني مناسب جهت انجام فعاليت هاي ورزشي ميتواند سبب ايجاد آسيب گردد.
ز ) آسيب هاي قبلي:
سابقه آسيب در يك موضع خاص, فرد را براي يك آسيب مجدد مستعد مي كند.

عوامل محيطي:
الف) مكان ورزشي نامناسب:
استانداردنبودن مكان ورزشي ازلحاظ كفپوش,نور,تهويه,حريم زمين ورزشي و...مي تواندشيوع آسيب هارا افزايش دهد.
ب)تجهيزات ورزشي نامناسب:
وسايل شخصي ورزشكار (كفش و لباس ورزشي...)وابزارهاي ورزشي (انواع سلاح, تجهيزات محافظتي, اسبابهاي محافظتي خاص و...)در صورت استاندارد نبودن مي تواند عاملي براي ايجاد آسيب باشند.

ماهيت ورزش:
انجام هر ورزشي داراي خطرات خاص خود مي باشدولي در بعضي رشته هاي ورزشي به دليل ماهيت خاص آن ورزش دامنه آن خطرات وسيعتر بوده و نيازمند توجه بيشتر است.
وظيفه مربي در قبال صدمات ورزشي چيست؟
آيا مربي وظيفه دارد در هر شرايطي اقدام به درمان ورزشكار آسيب ديده كند؟
حيطه وضايف قانوني مربي تا كجاست؟
حظور مربي در كنار ورزشكار به عنوان درمانگر آ سيب هاي ورزشي نيست.بلكه وي بايد قادر باشد تا با تكيه بر آگاهي هاي خود از آسيب هاي ورزشي پيشگيري كند ودر صورت بروز صدمات ورزشي در درجه اول جان فرد را حفظ كند ودر درجه دوم مانع پيشرفت آسيب ايجاد شده گردد.
وظايف مربي در قبال صدمات ورزشي:
• جلوگيري از مرگ ورزشكار
• جلو گيري از پيشرفت آسيب
• پيشگيري از صدمات مجدد

برخی از بزرگان واساتید هنرهای رزمی نین جوتسو نينجا
Master on Ninjutsu Ninja


هنري زيبا با شيوه هاي تكنيكي و يك هنر كهن و سري كه سلايان متمادي با اعمال خارق العاده خود دنياي هنر رزمي را مات و مبهوت ساخته است . نين جوتسو فقط تكنيكهاي جنگي نيست بلكه قسمتي از روان شناسي هنر رزمي نيز هست . نين جوتسو هنري است به لطافت گل به سختي فولاد و به تندي رعد و بامعروفترين خانواده نينجاها = هاتوري – موموچي و فوجي باياشي بودند .

اسامی متوليان اين هنر كه در ترويج وشناخت اين ورزش تلاش بسیاركرده اند .

 


كوموري ماتومون: استاد تغيير قيافه ،نينجايي بود كه در تغيير قيافه استاد بود .وی از نينجاهاي ساجي گوروبي بود معروف به کوتاه قدها .نينجاها با تغيير قيافه خود را به شكل افراد زير درمي آورند :

1) جنگجويان 2-كشاورزان 3-هنرمندان 4-هنرپيشه هاي تئاتر 5- بازرگانان 6- روحانيون

7-كاهنها و يا راهبه ها . يكي ديگر از استادان تغيير قيافه ( يامادايمون ) بود.

با چنان سرعت و به چنان صور گوناگون تغيير قيافه ميدهد كه اگر از ميان جمعيت انبوهي عبورميكرد تا پيش ازخارج شدن ازجمعيت خود را به بيش از شش قيافه مختاف درآورده بود.

كاسومي روتسوكه : نينجايي كه بعلت حقه ها و ترفندهاي زيركانه اش معروف بود .

نيسموتسوگه كيزارو :استاد تكنيكهاي پرش بود . چنان عالي و بلند مي پريد كه بي اغراق كسانيكه موفق به ديدن پرشهاي او مي شدند تصور ميكردند كه او پرواز ميكند .

هاجيسوكه تسو:مهارت در كندن و حفاری زمين به هنگام فرار شهرت بسزايي يافته بود. مي گويند او چنان سريع زمين راحفرميكرد كه موش كور هم نميتوانست با اورقابت كند. (یکی از روشهای ایتون نوجوتسو)

ساروتوبي ساسوكه :نينجايي كه نامش به معني پرش ميمون بود و بخاطر مهارتهاي آكروباتيك ميمون وار خودوقدرت وخشونتي كه در جنگهاي تن به تن داشت زبان زد همه بود. اوداراي انعطاف بدني زيادي بود كه باعث ميشداعمال خارق العاده اي چون دويدن ،پريدن وبالارفتن ازدرخت را به نمايش بگذارد .

يكي از جنبه هاي مهم اعمال نينجا كيفيت وفاداري و چگونگي تصميماتش در خدمتگذاري به استاد ، رهبر و مریدشان بود.نينجاها اغلب شكست ناپذيربودند واگر اتفاقي مي افتاد كه باعث لو رفتنشان مي شد خود به زندگيشان خاتمه مي دادند .

هاتوري هانزو يكي از نينجا بسیار باهوش بود وی جونين معروف بود كه در كار پرتاب نيزه مهارت زيادي داشت . وی یکی از صدها استادکاربرد انواع سلاحهای نین جوتسو بود.

قانوني كه موفقيت هاتوري هانزو را در تمام عملياتش تضمين مي كرد اين بود

( براي فريب دشمن نخست اطرافيان خود را فريب بده )

امروزه متاسفانه این روش در بین مربیان غیر فنی ورزشهای رزمی متداول شده است .

كريگاكوره سايرو :ميتوان او را نينجاي بي احتياط ناميدزيرا اشتباه ساده باعث به دام انداختن اوشد .

كاسومي دانجو : يكي از استادان نيرنگ و حيله بود كه به حقه اي كه به كپناچي رهبر نينجاهاي ادا زد توانست با ضربه سختي كه به گردن او وارد كرد وي را از پا درآورد .

يوكينونه كيناچي :مهارت در پرتاب سوزنهاي سمي از دهان . شینوبی فوکی باری جوتسو

نينجاي كوتوله براي انجام ماموريت ها خاص وی حدود يك متر قد داشت و تعليم ديده بود كه در اجراي عمليات در محيطهاي تنگ و محدود ساعتها بسر ببرد .

سامپو جنزاي :نينجاي ماهر و كاردان بود كه توانست با زيركي خود زهر مهلكي را كه در چاي و نان قندي او ريخته بودند تشخيص دهد و از مرگ حتمي نجات پيدا كند .

كائي جوزو:نينجايي كه نگران كشته شدن به دست نينجاهاي توكوگاوا بود و با نقشه اي ماهرانه كه با دوست قديميش توفي طرح ريزي كرده بود توانست مرگ قلابي را به نمايش بگذارد .

٭ساجي گوروبي :نينجايي كه در گذشتن از آب با وسايل شناور مهارت زيادي داشت و بوسيله دستگاههاي شناورعجيب خودبه نام ميزوگوموتوانست ازآن ساحل خطرناك عبوركندوبه پايگاه خود برسد.

عده اي از نينجاها كه آموزش راهزني دريايي ديده بودند . فوماكاتيين بودند فوماكوتارو يكي از رهبران آنها در ضربه زدن به تاسيسات توكوگاوا بود .

٭كوزوكه مورينائو :جنگجوي نيرومندي كه براي به دست آوردن اثر كلاسيك چيني از هيچ تلاشي دريغ نكرده بود ودر آخر بعلت عجله اي كه در گرفتن دست نوشته بدون هيچ توضيحي از نينجاي خود كرد تمام دست نوشته در زير نور آفتاب محو شده و از بين رفت .

٭اداجاجيرو :يكي از نينجاهاي كوزوكه بودو نينجايي جوان ، خوش سيما و نوازنده ماهر كه با نزديك كردن خود به راهب بزرگ و به قتل رساندن او توانست دست نوشته سحرآميز را بدست آورد .

٭كوسونواكي ماساشيگه :يكي از فرماندهان نظامي كه از هوش سرشاري برخوردار بود كه افراد نينجاي زيادي را براساس آرايش تاكتيكي خود آموزش مي داد كه باعث موفقيت او در نبرها ميشد .

توسالاي :يكي از نينجاهاي مشهور 480ساله پیش كه بعلت بي احتياطي كه كرد دستگیر شد به طرز فجيحي به قتل رسيد.به دستورارباب كووانا پوست بدنش را ذره ذره کندن .

تويسوكاجيرو :فرزند توتساكاي كه واقعه مرگ پدرش را فراموش نكرده بود و سوگند خورده بود انتقام بگيرد و حيثيت خانواده و مسلك نينجايي خود را اعاده كند .

٭كاتوتانزو:نينجايي كه توانست طلسم قلعه سووا را بشكند و با استفاده از پنج نينجاي ديگر كه در خندق خود را معلق كرده بودند توانست قلعه را تصاحب كنند .

٭ياماگوچي يمون :يكي ازنينجاهاي وفادارساجي گوروبي بود كه توسط جنگجويان بيگنوا دستگير وسپس كشته شد. وی از نینجاهای وفداری بود که برای هر نوع ماموریت داوطلبان از خود گذشتگی داشت . وی یکی از اسطوره های عملیاتی این هنر بشمار میرود.

٭هوريكاواگنزو:يكي از بهترين نينجاهاي كوزوكه بود اما متاسفانه در تونلي كه براي رسيدن به دستنوشت حفر كرده بود توسط يك گروه از راهبان كه از راهب بزرگ دستور ميگرفتند با هدايت دود به داخل او را دچار خفگي كردند و از پاي درآوردند .

٭ تاكي گوچي ياسوكه : نینجا دو جانبه بود كه براي كشتن كريگاكوره فرستاده شده بود .

٭ فيودو:يكي از خانواده هاي نينجا كه در پرتاب شوريكن ( ستاره ) مهارت داشت كه مسئول توسعه شيوه هاي متعدد و موثر كاربرد اين سلاح مخرب و رمزي بود .

٭ توشيت سوگو تا كاما تسو: استاد بزرگ هنرهای رزمی نین جوتسو پدر او کبریت ساز بود .تاکاماتسو مردی بسیار باهوش وشجاع بودوی لقب سوک ((Soke را به شاگردخود ماساکی هاتسومی بین سالهای 1960 تا 1970 اهداکرد. تاکاماتسو خدمات فراوانی برای زنده ماند نین جوتسو به ننیجاهای سراسر دنیا کرد. نام وی درنامودا-کاکه بوجینکان دوجوی توگاکورو نوشته شده است.

٭دکتر ماساکی هاتسومی : مسئول بوجین کان توگاکیورریو نینجوتسو (هنبو) شهر نواد ژاپن می باشد وی پیش ازپنجاه سال از عمر خود را جهت معرفی ،توسعه ، اموزش این هنر وزین گذرانده است.وی چندین کتب وفیلمهای آموزشی دراین امربسیارمهم به چاب رسانیده است

جمله اي ازسوک : هنر رزمي نين جوتسو حقيقت هنري است براي بهتر زندگي كردن و بهتر بودن نينجوتسو يك هنر آزاد است كه مسئوليت پذيري را مي طلبد.

معلم من نوه (شين ريوكن ماسامي تسوتو (Shin ryuken Masami tsutodo) سي و دويمن سوك (توگاكيور ريو) بود. ما پشتوانه اي از 8 قرن تاريخ و سنت را دارا مي باشيم كه به موسس اين سيستم دامي سوكي شينا ( Daisuke Nishina) از اهالي دهكده (توگاكيور) باز مي گردد. پس از شكست از سپاهيان هايك (Heike) ، داي سوگ اززادگاهش درناگانو متواري شد ودرمنطقه دورافتاده ايگا سكونت گزيد. در آنجا او نام داي سوك توگاكيو را برگزيد و بعدها اعتبار تاسيس سيستم (توگاكيور ريو) ي نينجوتسو، بدو اختصاص يافت. شجره اساتيد اين سبك به شرح ذيل مي باشد:

1-دايسوكه توگاكوره 2-شيما كوسانتا ميناموتونو كانسادا 3-گورو توگاكوره

4-كوسانتا توگاكوره 5-كيسانتا كوگا 6-كيسانتا كوگا 7-توموهارو كانكو

8- ريوههو توگاكور 9-گاكون توگاكوره 10- كوسكي كيدو11-تنريو ايگا 12- ريهي يوئنو (Ueno) 13-سنري يوئنو 14- مانجيرو يوئنو 15- سابورو ايزوكا 16-گورو ساوادا 17- ايپي اوزارو 18-هاچيرو كيماتا 19- هيزائمون كاتائوكا 20-يوگنتا موري 21-گوبي تودا 22-سيئون كوبه 23-كوبي موموچي 24- تنزن تباري 25- سيريو نوبوتسونا تودا 26- فودو نوبوچيكا تودا 27-كانگورو نوبوياسوتودا 28-ايسابو رونوبوماسا تودا 29-شينبي ماساچيكا تودا 30-شينگورو ماسايوشي تودا31-دايگورو چيكاهيده تودا 32-دايسابورو چيكاشيگه تودا 33- شينريوكن ماساميتسو تودا 34-توشيتسو گو تاكاماتسو 35-ماساكي هاتسومي

در حاليكه برخي اعتقاد دارند كه اسرار نينجوتسو بتدريج و با رشد توكوگاوا شوگارنيت (Tokugava shogunate) در طول قرن هفدهم از ميان رفته است و يا در زير آوارهاي جنگ جهاني دوم مدفون گرديده، استاد من مي دانست كه حقايق و رموز هنر شنوبي همواره زنده خواهند ماند. ارزش و اهميت خرد و حكمت معلم استاد من و معلمين و اساتيد آنها را مي توان در تلاش و كوشش (توشيت سوگو تاكاماتسو) Toshitsugu Atakamatsu-s فقيد در ارائه عصاره و ماهيت واقعي نينجوتسو، مشاهده نمود. جوهره اصلي كليه هنرهاي رزمي و استراتژي هاي نظامي در واقع حفاظت از خود و پيشگيري از خطر مي باشد. نينجوتسو چكيده اي است از كليه ايده ها و مفاهيم عيني حفاظت از خود كه از طريق تمرينات رزمي ميسر ميگردد، بدين صورت كه هنر نينجا نه تنها با پرورش و حفاظت فيزيكي بلكه با تزكيه روحي نيز سر و كار دارد. روش نينجا در واقع تحمل، مقاومت و دوام آوردن و فائق آمدن بر همه چيزها و مواردي است كه باعث فنا و نابودي شخص ميگردد.

استادان نین جوتسو (چینی )

افراد خردمند و با فراستي همچون گامون (Gamon) ، گاريو (Garyu) ، كائين (Kain) و ان ريو (unryu) و نظاميان و ژنرال هاي چيني مانند چوگيوكو (ChoGyokko) اي كااي (Ikai) و چوبوشو (choBusho) ،حكمت و دانشي را كه بري قرون متمادي در سرزمين مادري شان گسترش و توسعه يافته بود با خود به سرزمين ژاپن انتقال دادند.

استراتژي هاي نظامي، فلسفه هاي ديني.‌فرهنگ و سنت، روش هاي درمان و پزشكي و در مجموع چشم انداز وسيعي از حكمت و دانشي كه تركيبي از حكمت چيني با فرهنگ هندي، تبتي،‌شرق اروپايي و جنوب شرقي آسيا بود.ارمغان چيني ها به مريدان.- تازه يافته – آنها در ژاپن بود. اسلاف و پيشين یان نينجا، در نقاطي بدور از قصرهاي امپراطور ها، زندگي صوفيانه و پر رمز و رازي را در طبيعت مي گذراندن، و اين در حالي بود كه افراد جامعه با ساختاري طبقاتي و به شيوه اي كاملا متفاوت اداره و به شدت كنترل مي گرديد

نینجای واقعی نینجای تخیلی
Real Ninja Fantasy Ninja


     " جنگجویان تاریکی، یا همان نینجاها، همانند سایه می باشند. در تاریکی شب مواظب خودتان باشید، برق شمشیر یک نینجا بسیار خیره کننده است. هرگز با یک نینجا شوخی نکنید ! "

 

 مطلب بالا، برگرفته از مجله رزمی کاراته، در سال 1988 است! زمانی که تب نینجا شدن در آمریکا بالا گرفته بود. اما با کمال تاسف باید گفت فاصله عمیق فرهنگی میان غرب و شرق، مانع از درک صحیح این هنر زیبای رزمی سرزمین خورشید تابان در آمریکا شده بود

 

واقعیت این است که توصیف بالا تنها در مورد نینجاهای فیلمهای هالیوودی صادق بوده، و با فرهنگ واقعی نینجاها فرسنگها فاصله دارد. نینجا یا همان مکتب نینجوتسو در فضا ودنیای دیگری با مفاهیم روحانی دیگری در جهان مطرح شده است . که متاسفانه اکثریت کسانی که مدعی نینجا بودن دارند از این مکتب و از فلسفه بدور هستند.

 

نینجاهای واقعی در حقیقت رزمی کارانی با مهارت های بسیار بالاهستند که بدون توجه به امکانات، همواره رشد و پیشرفت در هنرهای رزمی را سرلوحه کار خویش قرار می دهند.  این هنرجویان برای وقت و زمان خویش ارزش بالایی قایل هستند و   سالیان سال ،به دور از قیل و قال و هیاهو،با تمرینات سنگین و جدی هنر رزمی نینجوتسو، جسم و روح خویش را می سازند و هر از چندگاهی حاصل تمرینات طاقت فرسای خویش را درنگاه شگفت زده مردم به نمایش می گذارند.

 نینجوتسو، اصول و فلسفه خاصی در مورد تکنیکها دارد که یکی از علل منحصر بودن این سبک می باشد. اصل سادگی، سرعت و کارایی تکنیک ها بر نینجوتسو حاکم می باشد و هیچ محدودیتی روی حرکات، در این هنر رزمی وجود ندارد. هنرجویان نینجوتسو تنها تکنیک یاد نمی گیرند، بلکه می آمورند که در هر شرایطی تکنیک مناسب را بیافرینند. آنان سعی میکنند تکنیکها را دروجود خودشان بپروراند و درک عمقی از حقایق فنون کشف کنند.

سرلوحه فنونهای نین جوتسو از طبیعت الهام گرفته و سعی شده دانشجویان این هنرباستانی مستعد و قدرشناس تربیت شوند.اما همانگونه که مشاهد کرده ویا شنیده اید در کشورعزیزمان ایران هستند کسانی که از جعل عنوان  نام سبک و نینجا بودن بهره برداری و سوء استفاده میکنند.

   در کشور عزیزمان ایران، سالهاست که این هنر زیبای رزمی در مدارس نینجوتسو آموزش داده می شود و هزاران هنرجو دراین مدارس که در بیش از 100 شهر دایر می باشد با فنون مبارزه - با سلاح و بدون سلاح ـ دفاع شخصی، آکروبات، زندگی در شرایط سخت ، و ... آشنا می شوند

روح وروانی زلال برای یک نینجا واقعی
Ninjutsu Ninja


روح وروانی زلال برای یک نینجا واقعی چگونه است :

امروز کناری می ایستم و تسلیم قدرت برتر خود می شوم . اجازه می دهم قدرت نظم دهنده خداوند همه آنچه مرا نگران می سازد، منظم و هماهنگ کند .

عبادت کننده باوقار تقاضا میکند خردی به اوبخشیده شود تا برآنچه تغییر پذیر است آگاهی یابد . امروز اموری را که در جهت تصیم گیری به دست قدرت برتر خود میسپارم مطرح میکنم . باتمرکز بروقایع باشرایط خارج ازاختیار به کاهش انرژی خود ادامه نمی دهم .

امروز به خاستگاه خود رو میکنم و آرامش را که در رهایی وجود داردحس میکنم .

همه احساسات وشور وحال طبیعی خود رامی پذیرم

 

احساسات بخشی از طبیعت من است. گاهی اوقات فوق العاده و بعضی وقت ها رنج آور است. احساسات من هرچه باشد، همه آنها برای بیان کامل من حیاتی وضروری است. من قالیچه ای هنری هستم –بیان هنر خداوند .الیاف رنگی که این اثر ذهنی بالیاف رنگارنگ وترکیبی اش می ایستم ، به آن مینگرم ، کامل و بی انتقاد آن را میپذیرم .

امروز ازاین احساسات به زندگی ام لذت میبرم . امیدوارم همیشه استوار محکم باشم تا هرگز ناامیدی دروجود م راهی پیدا نکند.

با زندگی راحت کنارخواهم آمد .آن را برای مثبت بودن پذیرش کردم . هرگز نخواهم گذشت شیطان (ناامیدی ) در درونم رسوخ کند.

امروز برای شناخت نیازها یم میتوانم به خودم اعتماد کنم . نه منتظر نظر دیگران باشم .

بدون ترس واضطراب می توانم از اوقات فراغت خودم لذت برم . از آن نهایت بهر ه راخواهم برد. سعی خواهم کرد از ثانیه ثانیه عمرم مفید استفاده کنم . تا خودم و استادم از من راضی باشد.

من یک نینجا هستم .

ما هرتوقعی از زندگی داشته باشیم ، همان را به دست خواهیم آورد، اگر ذهنتان از خود تصویر شخصی ضعیفی را ساخته اید ، این فکر باعث می شود که دست از تلاش وکوشش برداریدو شرایط ضعف را فراهم کنید. تصاویر ذهنی اساس شخصیت احساس و رفتار شما راتشکیل می دهد. بنابر این برای تغییر رفتار خود باید برآوردها، بقرداشت ها و یاتصاویر ذهنی خود راتغییر دهید و بدین ترتیب موجب افزایش نیرومندی خود شوید.

مهم ( ما به وسیله اندیشه های خود پیشرفت می کنیم و ازنردبان تصوری که خویشتن داریم بالا می رویم )همرزم : افراد موفق در هررشته بطور حتم قوی ترین ، سریع ترین ، بهترین وباهوش ترین آنان نیستند بلکه پایدارترین افرادند.

پایداری نسبت به هدف وتعقیب بی وقفه آن رمز موفقیت یک نینجای واقعی است.

نیروی کسی که به چیزی معتقد است برابراست بانیروی نودونه نفر که فقط به آن علاقه مندند.(جان استوارت میل )

همرزم نین جوتسو کار زندگی تنها یک فرصت برای بالیدن است.

برای شدن ، برای شکفتن ، زندگی د رذات خود تهی است . تاخلاق نباشی نمی توانی زندگی را سرشار از خرسندی کنی ، توترنه ای در دل داری که باید خوانده شود و رقصی در وجوداری که باید به حرکت درآید.

یکی از دلایل این که همه در زندگی به موفقیت های بزرگ نمی رسند آ« است که موفقیت معمولا چهره خود را در پشت تلاش های جدی و مستمر پنهان می کند . بنابر این باید توان فردی خود را به کار گیرید و به یاد داشته باشید که در دنیا دو نوع سختی وجود دارد >: یکی سختی نظم وترتیب و دیگری سختی افسئس وپشیمانی ، اما با این تفاوت که نظم وترتیب یک گرم وزن دارد و پشیمانی یک تن .

همرزم نینجا : بگذار هر کار تونشانی از یگانگی تو باشد. فردیت خود رانشان بده. بگذار حیات از وجود تو بر خود ببالد آ« گاه زندگی دیگر یک دردسر نخواهد بود، بلکه رایحه ای خواهد بود ، دل انگیز.

مردان موفق مسئوولیت تمام کارهای خود رابه عهده میگیرند. این هم وجه مشترک دیگری از افراد موفق ورهبران بزرگ است. این افراد معتدند که تمام رودیدادهای زندگی نتیجه کار وعمل آن هاست .

سه رکن اساسیدر فرآيند يادگيری هنرهای رزمی سه رکن اساسی وجود دارد که ترتيب اهميت:

آموزش گيرنده (شاگرد)،آموزش دهنده (استاد)و روش آموزشی (سبک) ميباشند.

در مطالب پيشين درباره آموزش گيزنده و روش آموزشی نکاتی ذکر گرديد به همين جهت در مطلب بيشتر به نقش مهمی که آموزش دهنده يا استاد در اين فرآيند ايفا ميکند خواهم پرداخت.

همانطور که ميدانيد انسان برای پيشرفت در راه آموختن و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی،علاوه بر داشتن انکیزه و تلاش نیاز به راهنمایی برای یافتن مسیر درست و کوتاه را دارد که اين کار به عهده آموزش دهنده يا مربی است.

سومندانه یافتن استاد و راهنمای راستین در این آشفته بازار کنونی امریست بسیار دشوار و همانند پیدا کردن سوزنی در انبار کاه است.

 

البته در تمام دوران تاریخ انسانی راهنمایان دروغ پرداز و استادان قلابی وجود داشته اند که بعضی از آنان چنان در کار نادرست خود در فریب اذهان عمومی تبحر داشته اند که حتی امروز نیز پس از گذشت سالیان بسیار و قرنهای متمادی همراه با پیشرفت دانش و تکنولوزی دستشان برای اذهان ساده اندیش باز نشده و حیله و مکرشان همچنان پابرجاست.

در عرصه هنرها و ورزشهای رزمی در سالهای اخیر افراد زیادی تحت نامهای مختلف به تبع استفاده از شيوه های تبليغاتی گوناگون به شهرتی کاذب دست يافته اند و با غرض ورزی و نادانی خود باعث دوری هنرهای رزمی از اهداف اصيل و حقيقی خود شده و گاهی موجب بد نامی آن نيز شده اند.

بسياری از افرادی که امروز به عنوان آموزس دهنده رشته های رزمی به قعاليت مشغولند اين عنوان را نه به دليل شايستگی و دانش خود به دست آورده اند بلکه از راههای نادرست مثل داشتن آشنا و فامیل و دوست در نهادها یا فدراسیونهای مختلف مرتبط یا خریدن کمربند و دان و غيره آن رشته رزمی کسب کرده اند.

از ديدگاه من يک استاد راستين و واقعی هنرهای رزمی فرديست که:

هنرش را با شاگردش تقسيم ميکند و به صرف نشان دادن هنرش به او بسنده نميکند.

راه درست را به او نشان ميدهد و او را در اين راه ياری کرده و به سوی پيشرفت و تکامل سوق ميدهد و مهمتر اینکه حق انتخاب و تصمیم گیری را از شاگردش سلب نمیکند زیرا میداند هیچ انسانی بدون داشتن فردیت مستقل و آزادی انتخاب نمیتواند به گوهـــر وجود خویش که در هر فردی متفاوت از دیگریست دست یابد.

البته چنین استادانی در مورد انتخاب شاگردان و یاد دادن تکنیکهای ویژه و پیشرفته به آنان با دقت نظر عمل کرده و همه چیز را به همه کس یاد نمیدهند.

سخن پایانــــی:

نا امیدی را به خود راه نداده و به تمرینات ادامه دهید تا مرواریــــد هنرهای رزمی در وجودتان متبلور گردد.

نا امیدی مرگ نینجاست . هر بار که به گذشته فکر میکنید لحظه را ازدست داده اید.

( کسی که به استادی یکی از هنرها نایل میگردد،این امر در تمامی اعمالش مشهود خواهد بود.تسلط و استادی فرد بر یکی از هنرها را میتوان از اعمالش دریافت. )

- سامورایی ماکزیم

شمشیر کتانا
Katana 刀


کاتانا (یا کِتانا) (در ژاپنی: 刀، انگلیسی: Katana) نام یک نوع شمشیر ژاپنی است که از قرن ۱۳ میلادی مورد استفاده سامورایی‌های ژاپن بوده‌است. لغت "کتانا" در زبان ژاپنی باستان به معنی "شمشیر" است

 

از ویژگیهای بارز کتانا شکل زیبای آن و استحکام خارق العاده‌اش است. در طول تاریخ شکل آن تغیرات مختصری یافته ولی اصول پایه آن همچنان بدون تغیر مانده‌است. از جمله ویژگی‌های کتانا می‌توان به شکل منحنی تیغه آن اشاره کرد. همچنین یک طرف شمشیر (لبه داخلی آن) بسیار تیز است و اصولا قسمت عقب سطح شمشیر از قسمت تیز و برنده آن کلفت‌تر است.

 

کتانا اصولا برای بریدن اجزا بدن طراحی شده تا زخمی کردن دشمن، به همین دلیل هر تیغه آن به شکل خاصی طراحی شده‌است تا قدرت برندگی آن هر چه بیشتر اثرگذار باشد.

 

شمشیرهای ژاپنی اصولا بر چهار پایه طبقه بندی و تقسیم می‌شوند.

 

تقسیم بندی بر پایه اندازه تیغه آن

تمام شمشیرهای ژاپنی بر این پایه تولید می‌شوند. چیزی که شمشیرهای ژاپنی را از یکدیگر متمایز می‌کند طول تیغه آن است. شمشیرهای ژاپنی با واحد شکو (Shaku) اندازه‌گیری می‌شوند. (۱ شکو = تقریباً برابر است با ۳۰٫۳ سانتی متر و یا ۱۱٫۹۳ اینچ) همچنین برای دقت بیشتر هر «سان», «بو» و «رین» (به ترتیب برابر با یک دهم, یک صدم و یک هزارم شکو) مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال:

·        

o      تیغه کمتر از یک شکو (۳۰ سانتی متر) یک تانتو (خنجر) نامیده می‌شود.

o      تیغه بزرگ‌تر بین یک تا دو شکو (یعنی بین ۳۱ تا ۶۱ سانتی متر) شوتو (شمشیر کوتاه) نامیده می‌شود. معروف‌ترین انواع شوتو شمشیرهای واکیزاشی و کوداچی هستند.

o      تیغه بلندتر از دو شکو (۶۱ سانتی متر) دایتو (شمشیر دراز) نامیده می‌شود. شمشیرهای کتانا در این بخش قرار می‌گیرند که متداول‌ترین نوع شمشیر ژاپنی هستند.

o      تیغه بلندتر از سه شکو (۹۰ سانتی متر) آداچی و یا نوداچی خوانده می‌شوند. اینگونه شمشیرها کاربرد کمتی دارند و استفاده چندانی ندارند

تقسیم بندی بر پایه نوع سبک رزمی مدرسه سامورایی و استان سازنده آن

از نوع شمشیر ژاپنی، می‌توان به محل ساخت و مدرسه سامورائی که شمشیر در آن ساخته شده‌است پی برد

در واقع هر شش مدرسه معروف و صاحب سبک سامورائی, یعنی; مدرسه سوشو, مدرسه یاماتو, مدرسه بیزن, مدرسه یاماشیرو, مدرسه مینو و مدرسه واکیمونو که هر کدام در استان‌هایی به همین نام متمرکز بودند, به خاطر خواص منحسر به فرد شمشیرهای خود مشهور بودند. برای مثال شمشیرهایی که در استان مینو ساخته می‌شدند به خاطر قدرت بسیار بالای برندگی و یا شمشیرهای استان یاماتو به خاطر خسته نشدن دست و سبکی شمشیر معروف بودند.

همچنین هر یک از این مدارس امضاء مخصوص مدرسه خود را بر روی شمشیرهایشان حک می‌کردند

تقسیم بندی بر پایه سیر و زمان ساخت آن

·        

o      تا قبل از سال ۹۷۸ میلادی: در این سال‌ها شمشیرهای «چوکاتو» و یا «جوکوتو» که دارای تیغه‌ای صاف و شکل‌های غیرمعمول و عجیب بودند، رواج بسیار داشتند.

o      از ۹۷۸ تا ۱۵۹۷ میلادی: در این سال‌ها شمشیرهای موسوم به «کوتو» متداول گشت. در این دوره تاریخی هنر شمشیرسازی ژاپن به شکوفایی قابل توجهی رسید. گونه‌های اولیه «کوتو» شکل‌های نامناسبی داشتند، به طوری که دسته‌های شمشیر شکلی منحنی‌وار داشت. این شمشیرها همچنین در ابتدا در دست کمی سنگین بودند ولی بعدها اشکالاتشان بهبود قابل توجهی یافت و تغییراتی اساسی در شکل کوتوها ایجاد شد.

o      از ۱۵۹۷ تا ۱۷۶۰ میلادی: در این سال‌ها شمشیرهای موسوم به «شینتو» که به زبان ژاپنی به معنای «شمشیر جدید» بود متداول گشت. اما از لحاظ کیفیت، این شمشیرها در مقام پایین‌تری نسبت به شمشیرهای «کوتو» قرار داشتند و سامورایی‌های متمول همچنان از شمشیرهای «کوتو» استفاده می‌کردند.

o      از ۱۷۶۰ تا ۱۸۷۶ میلادی: در این سال‌ها نوع جدید و بهبود یافته شمشیرهای «کوتو» طراحی و ساخته‌شد که اصولا «شین شینتو» یا «شمشیرهای جدید جدید» نام گرفتند. این شمشیرها از شمشیرهای «شینتو» کیفیتی بالاتر داشتند اما همچنان شمشیرهای «کوتو» حرف اول را می‌زدند.

o      از ۱۸۷۶ تا امروز: بعد از وضع قانون هایتوره‌ای که حمل سلاح و شمشیر در میادین شهر را ممنوع می‌کرد, تیغه‌هایی که به صورت کارخانه‌ای ساخته می‌شدند را به صورتی استهزاء آمیز «گانتو» نامیدند. «گانتو»ها که بیشتر به شمشیرهای سواره نظام کشورهای فرانسه و انگلیس شبیهه بودند تا کتاناها (اگر چه «گانتو»ها شکل شمشیرهای کتانا را نیز تا حد زیادی حفظ می‌کردند) اندازه‌ای کوتاه‌تر از شمشیرهای «شینتو» و «شین شینتو» داشتند

نام چند تن از معروف‌ترین سازندگان کتانا

·       ماسامونه

·       هاتوری هانزو

·       موراماسا

·       آماکونی

·       مونه چیکا

·         هاتوری هانزو
Hattori Hanzo


·         هاتوری هانزو   服部半蔵 متولد ۱۵۴۲  و وفات ۱۵۹۶  را شاید بتوان پرآوازه ‌ترین شمشیرساز و استاد هنرهای رزمی ژاپنی تا به امروز نامید. از زندگی وی داستان‌های زیادی روایت شده‌است که بیشتر مبنایی تخیلی دارند، در این داستان‌های حماسی وی رییس گروه بسیار معروفی از نینجاهای ژاپنی بوده که برای مردم فقیر می‌جنگیدند.

·          

·         زندگی هاتوری هانزو
هاتوری هانزو در حوالی 1542 در استانMikawa در یک خانواده نینجا در منطقه ایگا متولد شد. او در پی رشد خانواده و گروه هاتوری برامد و همچنین به مقام جونین در گروه هاتوری رسید - گروهی که به یکی از گروه های مهم بین " ایگا ریو نینپو " تبدیل شد. او يك رهبر بزرگ و يك سازمان دهنده زيرك بود و زماني كه اوياسو دولت فئودال خود را در ادو (edo) برقرار كرد. در تاریخ ژاپن ، هاتوری را بیشتر به علت کمک و وقف کردن خود به شوگون ایاسو توکوگاوا ، به وجود آورنده (حکومت) توکوگاوا شوگونته که ژاپن را بین سال های 1603 تا 1867 اداره کرد ، می شناسند. او یک شمشیر باز فوق العاده ماهر و برای خاطر خداوند بود.در کوه های محیط Iga موسسه های بزرگی برای آموزش مهارت های نظامی بود. در حقیقت هاتوری هانزو فرمانده تاکتیک های نینجا شوگون و مشاور نظامی ارشد او بود .در بوهبوحه جنگ سويل (civil) که یکی از مهمترین جنگ های زاپنی ها بود هزاران نينجا در هر دو منطقه كوگا و اويگا وجود داشتند . بواسطه ارتباطات خويشاوندان و منافع ناحيه اي ائتلافي ميان اين نينجاها شكل گرفت . نينجا ها طي دوران جبارانه پاياني عصر موروماچي (muromachi) به طور كامل توسط دايميو (daimyo) (يكي از اشراف فئودال) به خدمت گرفته شدند. اين روش در سراسر كشور رواج يافت. به عنوان يك حقيقت بعد از اينكه كوگا و ايگا توسط ادانوبوناگا (odanobunaga) يكي از اربابان جنگي پر قدرت آن زمان فتح شد نينجاهاي زيادي بودند كه ميخواستند زير نظر يك دايميوي ويژه داخلي فعاليت داشته باشند . هاتوري هانزو (hattori hanzo) يكي از خدمتكاران توكوگاواياسو (tokugawaheyasu) طي دوران جنگي سويل بود كه هنوز در توكيو از او ياد مي شود هانزو را در مقر حکومتش در دروازه عقبی قلعه ادو به کار گرفت مقر حکومت درگوشه سمت راست جاده ای که به یاماناشی (yamanashi) ختم میشد قرار داشت . ایاسو هانزو را به عنوان محافظ دروازه منسوب کرد . هرچند که دیگر اثری از قلعه ذکر شده وجود ندارد ولی امروزه ناحیه ای که قلعه در آن قرار داشت ناحیه هانزومون (hanzomon) نامیده می شود . بعد از آنکه دولت ادو (edo) مستحکم و قوی شد دیگر نیازی به ادامه دست به دست شدن میراث نینجا و آموزش محارتها به صورت ویژهو موروثی نبود . به تدریج با تولد هر نسل جدید محو و محوتر شد . هنر نینجوتسو که در سرزمین کوهستانی سوزوکامتولد شده و طی جنگ سویل توسعه یافته بود در دوره صلح ادو (edo) محکوم به محو شدن بود

·          

·        
مرگ
هاتوری هانزو افتخارات جنگی بسیاری دارد ولی مرگ خود را به دلیل یک حقه نینجا ملاقات کرد! او به وسیله شوگان برای نابودی فوما کاینین ، یک گروه دریایی نینجا ، فرستاده شده بود. گروه به فرماندهی هاتوری آنها را پیدا کرد و آنها را به شلیک توپ های سنگین بست ، در همین حال آنها مشاهده کردند که یکی از قایق های صدمه دیده در حال آمدن به طرف آنهاست . هاتوری هانزو که می دانست کلک آتش گرفته می تواند باعث شعله ور شدن کشتی آنها شود ، دستور به عقب نشینی داد . اما چیزی که او متوجه نشده بود این بود که افراد فوما کاینین به زیر کشتی آنها رفته بودند و پروانه ها را از کار انداخته بودند . در نتیجه این امر کشتی قادر به حرکت نبود و بنابراین افراد از ترس خود به درون آب پریدند ، و آنجا بود که متوجه شدند کله منطقه آغشته به نفت است . اما این بسیار دیر بود ، نفت مشتعل شد و کلیه افراد توکوگاوا که هاتوری نیز در میان آنها بود ، در شعله های آتش سوختند ! او در کار با یاری ( نیزه ) بسیار ماهر بود و امروزه یاری او در معبد ساینن جی ژاپن نگه داری می شود . علاوه بر مهارت ها و رهبری او که باعث به زنده ماندن نام او شده است ، نباید این نکته را که او به سیستم حکومتی نیز نزدیک بوده و توسط تاریخ نویسان نیز نامش ثبت شده ، را نادیده بگیریم. و امروز مصنوعات هانزو میراث باقی مانده است. در زاپن موزه ی مخصوصی برای شمشیر های هاتوری وجود دارد که از خانواده ی او به جا مانده است. تکه کلام هانزو این بوده است : من واقعاستاره یاغی هستم اماهرگزدوست نداشتم

·         هاتوری هانزو در سینما و کارتون
تاکنون از نام هاتوری هانزو در بیش از ۱۰۰ فیلم و کارتون استفاده شده‌است که معروف ترین آن نقش «هاتوری هانزو» کتانا ساز مشهور و گوشه نشینی است که در قسمت اول دو فیلم معروف بیل را بکش «Kill Bill»  در شهر یوکوهاما ژاپن زندگی می‌کند، نقش وی توسط بازیگر مشهور ژاپنی سونی چیوا بازی شده‌است

·         حسادت
حسادت بد هست . روح را کثیف میکند


·         حسادت زمانی بی نهایت بده است که بخواهی از پل های دیگران بالا بروی و

·          

·         بخواهی با تخریب دیگران خودت را نشان دهی

·          

·         هرگز راضی نشوید در  رد پای دیگران شیشه وسنگ بریزید و نگذارید قلب شما تسخیر شود

·          

·         قلبهای ستخیر شده شیطانی هرگز موفقیت ندارندو اگر زمانی موفقیتی بدست بیاورند به مانند ابرهایی

·          

·         هستند که بعد از تخلیل خود در فضا نابود میشوند.

·          

·         زندگی مان آنقدر طولانی نیست که زمانی برای حسادت داشته باشیم سعی کنیم با رقابت برای خود مسیری پیدا کنیم و برای رسیدن به اهداف مان سعی نکنیم شرفت خودمان را به زیر سوال ببریم

·          

·         در دنیای ورزش متاسفانه گاهی اوقات رقابت جای خود رابه حسادت میدهد.واین حسادت تا جایی جلو میرود که نفرین صدها نفر را بدنبال دارد.

·          

·          حسادت باعث سیاست میشود وسیاست در دنیای بوجین کان بی معناست . سیاست شفافیت عمل مان را نابود میکند.

·          

·         همرزمان سعی کنید به حسادت به مانند دشمنان واقعی نینجا نگاه کنید .

 

 
 
بالا